Новости События Общее

«Герой не нашага часу?»

Ра­сій­ская «Учительская га­зе­та» пра­вя­ла ся­род ма­ла­дых пе­да­го­гаў, удзель­ні­каў рэ­гі­я­наль­на­га ма­ла­дзёж­на­га фес­ты­ва­лю «Мал­го­рад-2014», апы­тан­не, каб вы­свет­ліць, якія ж праб­ле­мы пе­ра­шка­джа­юць ім эфек­тыў­на пра­ца­ваць і атрым­лі­ваць ад ра­бо­ты за­да­валь­нен­не.

Як вяр­нуць пе­да­го­гу імідж па­спя­хо­ва­га ча­ла­ве­ка

Ра­сій­ская «Учительская га­зе­та» пра­вя­ла ся­род ма­ла­дых пе­да­го­гаў, удзель­ні­каў рэ­гі­я­наль­на­га ма­ла­дзёж­на­га фес­ты­ва­лю «Мал­го­рад-2014», апы­тан­не, каб вы­свет­ліць, якія ж праб­ле­мы пе­ра­шка­джа­юць ім эфек­тыў­на пра­ца­ваць і атрым­лі­ваць ад ра­бо­ты за­да­валь­нен­не.

Ма­ла­дыя пе­да­го­гі па­скар­дзі­лі­ся на мност­ва спра­ва­здач­най да­ку­мен­та­цыі, якую трэ­ба па­ста­ян­на за­паў­няць, і па­ве­лі­чэн­не на­гру­зак, не звя­за­ных з пра­мы­мі аба­вяз­ка­мі на­стаў­ні­ка. На­ступ­най па па­пу­ляр­нас­ці праб­ле­май ака­за­ла­ся ад­сут­насць у пер­шы год ра­бо­ты ма­ла­до­га пе­да­го­га пад­трым­кі з бо­ку ста­рэй­шых ка­лег. Ма­ла­дыя пе­да­го­гі ба­яц­ца па­ка­зац­ца ў ка­лек­ты­ве «бе­лай ва­ро­най», вы­скач­кай, якой трэ­ба больш за ўсіх. Тым больш што аб­вя­шчэн­не сва­ёй улас­най па­зі­цыі мо­жа мець для смель­ча­ка на­ступ­ствы…

Расскажи друзьям: «Герой не нашага часу?»

Контакты

Приемная комиссия:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 217

+375 (17) 311-20-72
​внутр.тел.: 204

+375 (17) 311-21-28
​внутр.тел.: 203

E-mail: priem@bspu.by


Управление воспитательной работы с молодежью:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 325, 324 (3 корпус)

+375 (17) 311-23-21
Внутр. тел.: 133

+375 (17) 327-83-67

E-mail: uvrsm@bspu.by


Управление международного сотрудничества:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 121, 126, 127 (корпус 1)

+375 (17) 311-23-28
Внутр. тел.: 125

+375 (17) 200-21-95

E-mail: dfr@bspu.bybspu.int@gmail.com


Отдел кадров:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 321, 323, 231 (корпус 3)

+375 (17)  311-21-05
внутр.тел.: 126

+375 (17)  311-21-04
внутр.тел.: 213

+375 (17)  311-21-03
внутр.тел.: 230, 231, 232

+375 (17) 311-21-06
внутр.тел.: 214, 215

+375 (17) 226-56-19

E-mail: bgpu2011@mail.ru,  stud_ok@bspu.by


Oтдел документационного обеспечения и делопроизводства:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 116 (корпус 3)

+375 (17) 311-20-97
Внутр. тел.: 140, 210

Факс:
+375 (17) 226-40-24

E-mail: bspu@bspu.by


Пресс-служба БГПУ

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 120 (корпус 3)

+375 (17) 311-21-29
Внутр. тел.: 127

+375 (17) 311-23-80
внутр.тел.: 233, 234

+375 (29) 700-73-85

E-mail: press.bspu@mail.ru


Центр организационно-методического обеспечения образовательной деятельности:

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, ул. Советская, 18, каб. 315 (корпус 3)

+375 (17) 327-84-97 

+375 (17) 327-82-06                      

+375 (17) 200-71-12

E-mail: umu@bspu.by